Meny Cohen
CEO
Alex Polonsky
VP Finance
Yossi Palatshe
VP Development & Engineering
Zvika Pilosof
VP Sales
Roy Israeli
VP Marketing
Gal Arbel
VP Operations
Alex Hait
VP Quality
Mili Wasserstrom
HR Manager
Yan
CEO - Kapro China
Nancy
VP Quality, Sales & Marketing - Kapro China
James
VP Operations - Kapro China
Cynthia
CFO - Kapro China